top of page

Portfolio

                  ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด 30 ปี ทำให้ บริษัท แอร์แอนด์รีฟริกซัพพลาย จำกัด มีผลงานอย่างมากมายในวงการอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ไม่ว่าจะเป็นงานประกอบ Compressor Rack, Condensing Unit, Controller System, Evaporator System และงานประกอบต่างๆอีกมากมายที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 30 ปีที่ผ่านมาและยังคงพัฒนาคุณภาพของผลงานและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าต่อไป

Compressor Rack
 

Controller System
Evaporator System

 

Condenser Unit

bottom of page